Bezoekvoorwaarden

bezoekvoorwaarden

‘Bezoekvoorwaarden Nederlands en Engels’

BEZOEKVOORWAARDEN
 
Inleiding

Museum BroekerVeiling zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Museum BroekerVeiling georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Museum BroekerVeiling zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.


Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder 'het museum' en 'Museum BroekerVeiling' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.
Artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Museum BroekerVeiling valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het monument, tentoonstellingszalen, depot, vergaderkamers, kantoorruimten en kantine, restaurants, terrassen, overige buitenterreinen inclusief watergangen, bruggen, steigers en de rondvaartboten. 
Artikel 1.3
Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Museum BroekerVeiling een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Museum BroekerVeiling wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.
Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Museum BroekerVeiling en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.


Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door Museum BroekerVeiling gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Museum BroekerVeiling aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museumcomplex aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Museum BroekerVeiling is verspreid. Museum BroekerVeiling is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.
Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare museumfunctionarissen.
Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt.
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.
Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Museum BroekerVeiling of een daartoe door Museum BroekerVeiling bevoegd verklaarde instantie.
Artikel 2.5
Museum BroekerVeiling restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.


Verblijf in het museumcomplex

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Museum BroekerVeiling gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Museum BroekerVeiling, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.
Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.
Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:
aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Museum BroekerVeiling evenwel expliciet worden toegestaan;
(huis)dieren mee te nemen (uitgezonderd honden aan de lijn), tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan;
te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;
naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van Museum BroekerVeiling gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door Museum BroekerVeiling aan te wijzen plaats;
in daartoe door Museum BroekerVeiling aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum;
tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.
Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van Museum BroekerVeiling, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.
Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Museum BroekerVeiling is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Museum BroekerVeiling deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.
Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging of overlast wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.


Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Museum BroekerVeiling zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door Museum BroekerVeiling georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door Museum BroekerVeiling georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Museum BroekerVeiling het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.
Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Museum BroekerVeiling te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Museum BroekerVeiling;
klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.
Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Museum BroekerVeiling en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Museum BroekerVeiling te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Artikel 4.4
Museum BroekerVeiling onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden.


Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door Museum BroekerVeiling en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Museum BroekerVeiling nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Museum BroekerVeiling en/of zijn functionarissen.
Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
Artikel 5.3
In geen enkel geval is Museum BroekerVeiling gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
het door de verzekeraar van Museum BroekerVeiling aan Museum BroekerVeiling ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Museum BroekerVeiling nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Museum BroekerVeiling en/of zijn functionarissen.
Artikel 5.5
Museum BroekerVeiling is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Museum BroekerVeiling houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Museum BroekerVeiling staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Museum BroekerVeiling en/of zijn functionarissen.
Artikel 5.6
Indien Museum BroekerVeiling goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Museum BroekerVeiling daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Museum BroekerVeiling nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Museum BroekerVeiling opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Museum BroekerVeiling en/of zijn functionarissen.
Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van Museum BroekerVeiling wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.
Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Museum BroekerVeiling in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.
Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van Museum BroekerVeiling voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Museum BroekerVeiling en/of zijn functionarissen.


Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor Museum BroekerVeiling, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Museum BroekerVeiling niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Museum BroekerVeiling zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Museum BroekerVeiling gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.


Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de receptie.
Artikel 7.2
Museum BroekerVeiling zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door Museum BroekerVeiling, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.
Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.


Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Museum BroekerVeiling.


Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Museum BroekerVeiling is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Museum BroekerVeiling voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de gemeente Langedijk.


Deze Bezoekvoorwaarden van Museum BroekerVeiling zijn vastgesteld door de directeur en gedeponeerd op [invoegen datum] onder nummer [invoegen nummer] bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar.
De directeur van Museum BroekerVeiling,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions for Visitors
 
 
Introduction
 
Within reasonable limits, Museum BroekerVeiling will do everything possible to let the visit to the museum premises and the exhibitions and events organised by Museum BroekerVeiling progress according to the wishes of the visitor. Museum BroekerVeiling will do its utmost to restrict possible inconvenience or discomfort to the visitor to a minimum as well as to guarantee the visitor's safety as much as possible.
 
 
General regulations: definitions
 
Section 1.1
By 'the museum' and 'Museum BroekerVeiling' is understood the organisation which manages and operates the museum premises, which includes, but is not restricted to, the executive staff, curators and other museum officers authorized to act on behalf of this organisation.
 
Section 1.2
By 'the museum premises' is understood the entirety of areas (built up as well as open areas) falling under the legal or management authority of the executive staff of Museum BroekerVeiling, which includes, but is not restricted to, the monument, exhibition rooms, storage room, meeting rooms, offices and refreshment room, restaurants, terrace, other outdoor areas including watercourses, bridges, landingstages and round-trip boats.
 
Section 1.3
By 'visitor' is understood anyone who has in any way, directly or indirectly, made an agreement with Museum BroekerVeiling aimed at entering the museum premises and/or visiting an exhibition or an event organised by Museum BroekerVeiling.
 
Section 1.4
By 'enclosed area' is understood a closed or partly open area.
 
Section 1.4
These general Conditions for Visitors are applicable to every agreement between Museum BroekerVeiling and a visitor. The conditions are also applicable to special events outside regular opening hours and/or which are aimed at other than the regular visitor, for instance in the case of renting rooms and catering.
 

Sale of tickets, special offers and prices
 
Section 2.1
All quotations, communications or other information provided by Museum BroekerVeiling are binding. Museum BroekerVeiling accepts liability for mistakes made by the museum itself, if any, concerning quotations, communications or other information provided to the visitor. This liability applies only to the museum's own information material that is present in the museum at the moment when liability is claimed, or has been recently disseminated by or on behalf of Museum BroekerVeiling. Museum BroekerVeiling is not responsible for mistakes due to wilful intent, culpability or negligence of third parties.
 
Section 2.2
The visitor is at all times obliged to show on demand his admission ticket and any ticket or voucher granting reduced admission to officers recognisable as such.
 
Section 2.3
The potential visitor is not entitled to restitution of the admission charge or any other compensation in the event of loss or theft of the admission ticket before entering the museum premises.
If a potential visitor does not use his previously bought admission ticket this is for his/her own risk and account; this is also the case if the admission ticket is only valid for a certain time and/or date. An admission ticket cannot be exchanged once it has been issued nor will there be any restitution of the admission charge. The price paid may, however, be restituted if circumstances beyond the buyer's control make it impossible for him/her to make the museum visit, but this is at the executive staff's discretion.
 
Section 2.4
The potential visitor may be denied access to the museum premises if it appears that the admission ticket, the discount ticket or the voucher has not been obtained from Museum BroekerVeiling or another body authorized by Museum BroekerVeiling.
 
Section 2.5
Museum BroekerVeiling will exclusively restitute the actual admission charge and the travelling expenses incurred, if the visitor has to leave the museum premises prematurely due to an unannounced exercise within the framework of the health and safety rules, as well as in the case of a real calamity which necessitates the complete or partial evacuation of the premises.
 
 
Actual stay on the museum premises
 
Section 3.1
During their stay on the museum premises visitors should behave properly in accordance with public order, good manners, and the rules of the event being visited. Visitors are also obliged immediately to follow the directions and instructions of officers of Museum BroekerVeiling, including the attendants.
If, according to the reasonable judgement of a qualified officer of Museum BroekerVeiling visitors act in any way in contravention of these standards, directions or instructions, they can be denied further entrance to the museum premises without being entitled to any compensation of the cost of the admission charge or other costs incurred, if any.
 
Section 3.2
Parents or supervisors of children are at all times responsible and accountable for the behaviour of the children they accompany. Teachers and supervisors of groups are responsible and accountable for the behaviour of all members of the group they accompany.
 
Section 3.3
The following are, inter alia, forbidden for visitors on the museum premises:
 
a.             to offer for sale or without charge any kind of goods to third parties;
b.            to obstruct passage for other people deliberately or to obstruct their view of exhibited objects for a prolonged period;
c.             to hinder other visitors, which includes but is not restricted to, the use of mobile telephones, walkmen, or other sources of noise nuisance; the use of such equipment may, however, be explicitly allowed in certain areas by Museum BroekerVeiling;
d.            to bring pets or other animals (exception: dogs on a leash are allowed and welcome in our museum), unless they are explicitly allowed entrance to certain areas;
e.            to smoke in all enclosed areas other than in areas designated for smoking by pictogrammes or text;
f.             to bring food and consumptions into the enclosed areas of the museum premises;
g.             to bring dangerous objects or substances into the museum premises, which includes but is not restricted to walking sticks, umbrellas or large bags, if considered to be so by an officer of Museum BroekerVeiling; these objects may be left at a location designated by Museum BroekerVeiling;
h.            to use private means of transport, which includes, but is not restricted to, wheelchairs, prams and buggies in enclosed areas designated by Museum BroekerVeiling, other than those made available by the museum;
i.              to touch exhibited objects and exhibition material such as showcases, lighting, partitions, etc., unless this is emphatically and explicitly allowed. Parents or supervisors of children should rigorously see to it that exhibited objects are not touched by the children they accompany. Small children should be taken by the hand or be moved in buggies; teachers and supervisors are equally held to see to it that group members under their supervision do not touch exhibited objects.
 
Section 3.4
In special cases which may reasonably be required for the overall security of people or the safety of the collections, an executive officer of Museum BroekerVeiling can ask to inspect (hand) luggage brought along by the visitor. If considered necessary, specially prepared and trained personnel may, moreover, ask the visitor upon entering or leaving the museum premises to cooperate in a security search. The potential visitor will be warned before entering the museum premises that this measure is operative.
 
Section 3.5
It is forbidden to the visitor to make public of reproduce photographic, video or film shots in whatever way and with whatever medium, which includes electronic media, unless previous, written permission is given by the executive staff of Museum BroekerVeiling, and to make public or reproduce these photographic, video and film shots.
 
Section 3.6
Museum BroekerVeiling uses a closed circuit security system. Visitors agree that video images may be taken of them.
 
Section 3.7
Entrance to the museum premises can be denied for good or for a definite period to a visitor who has during one or more previous visits to a Dutch museum deliberately damaged an object or who warrants fear of damage or inconvenience; the museum may in any case subject this visitor to the measures mentioned in section 3.4 of these Conditions for Visitors during all his visits.
The decision to deny access should be made known to this visitor immediately and with explanations, if possible in writing.
 
 
Complaints and claims
 

Section 4.1
Museum BroekerVeiling will do everything possible to let the visit to the museum premises or the exhibitions and events organised by Museum BroekerVeiling take place according to the published offer; this includes the obligation to inform the public as clearly as possible about total, partial or advanced closure of the museum premises and/or exhibitions organized by Museum BroekerVeiling. Moreover Museum BroekerVeiling will inform the potential public about maintenance work which may be a hindrance or the rebuilding or the designing/redesigning of areas. The visitor can never derive the right to compensation for these matters.
 
Section 4.2
Claims can not be made with reference to the following, for Museum BroekerVeiling unavoidable, complaints and circumstances, and will therefore never lead to any obligation to compensation from the museum to the visitor:
 
a.             complaints referring to objects not being visible from the permanent collection of Museum BroekerVeiling;
b.            complaints referring to the partial closure of the museum premises, which include, but are not restricted to, partial closure as a result of the building or dismantling of exhibitions;
c.             complaints and circumstances referring to inconvenience or discomfort caused by other visitors, which include, but are not restricted to, noise nuisance, improper behaviour, theft or molestation;
d.            complaints and circumstances referring to nuisance or inconvenience caused by maintenance activities, which include, but are not restricted to, rebuilding or designing/redesigning of areas;
e.            complaints and circumstances referring to nuisance or discomfort caused by improper functioning of facilities within the museum premises.
 
Section 4.3
Complaints and requests for claims about the agreement between Museum BroekerVeiling and the visitor should reach Museum BroekerVeiling in writing within six weeks after the visit took place. Complaints and requests for compensation submitted after this period will not be dealt with.
 
Section 4.4
Museum BroekerVeiling will examine the complaint and reply in writing within 30 days of receipt. If the examination has not yet been completed by that time, this will be communicated to the complainer, together with the expected moment when this will be completed.
 
Section 4.5
The visitor may submit complaints, claims, and suggestions for improvement in writing.
 
 
Liability of the museum
 
Section 5.1
Museum BroekerVeiling can never be held responsible for damage due to quotations, information or other information given by Museum BroekerVeiling and/or third parties to the visitor unless, and in so far as, this damage is the direct result of the wilful intent or gross negligence of Museum BroekerVeiling and/or its officers.

Section 5.2
The visitors' stay on the museum premises is for their own account and risk. The museum is only liable for material or consequential damage suffered by the visitor or injury sustained by the visitor if it is the direct and exclusive result of wilful intent or gross negligence of the museum, on the understanding that only the claim can be compensated for which the museum is insured, or should have been insured in fairness and justice.
 
Section 5.3
In no case is Museum BroekerVeiling obliged to pay a higher amount in damages than:
 
a.             the actually paid admission charge and the actually incurred travelling expenses or, if this is more,
b.            the amount paid by the insurer of Museum BroekerVeiling to Museum BroekerVeiling for the amount paid for the damage, or,
c.             the compensation obtained from a third party for the damage.
 
Section 5.4
Museum BroekerVeiling is never liable for damage caused to vehicles of the visitor unless, and in so far as, damage came into being on or within the museum premises and if, and in so far as, this damage is the direct result of the wilful intent or gross negligence of Museum BroekerVeiling and/or its officers.
 
Section 5.5
Museum BroekerVeiling is never liable for any direct/indirect damage whatsoever, occasioned as the direct/indirect result of any defect, any quality or circumstance of, in or on any immovable property of which Museum BroekerVeiling is holder, tenant/hereditary tenant, lessee or owner, or which is otherwise at the disposal of Museum BroekerVeiling, except if, and in so far as, the damage is the direct result of the wilful intent or gross negligence of Museum BroekerVeiling and/or its officers.
 
Section 5.6
If Museum BroekerVeiling accepts goods or if goods are, in whatever way, wherever, by whomever, handed in, kept, and/or left behind without asking Museum BroekerVeiling for any compensation for them, then Museum BroekerVeiling is never liable for damage to, or in connection with, goods in whatever way it may have occurred unless Museum BroekerVeiling has caused deliberate damage or if the damage is the result of gross negligence of Museum BroekerVeiling.
 
Section 5.7
The total liability of Museum BroekerVeiling due to imputable shortcomings in observing the visiting agreement is restricted to compensation of direct damage and shall in no case be more than the compensation agreement described under 5.3.
 
Section 5.8
In the case of damage arising from death or bodily injury, the total liability of Museum BroekerVeiling will never be more than the compensation agreement described under 5.3.
 
Section 5.9
The liability of Museum BroekerVeiling through indirect damage, including consequential damages, deprivation of profit or wages, missed savings, etc., is excluded.
 
Section 5.10
The maximum amounts mentioned in section 5.3 will, however, be disregarded if, and in so far as, the damage is the result of the wilful intent or gross negligence of Museum BroekerVeiling and/or its officers.

Force majeure
 
Section 6.1
Force majeure which prevents possible shortcomings caused by it from being claimed from Museum BroekerVeiling, will apply to any unforeseen circumstance that will make implementation of the agreement by Museum BroekerVeiling so difficult that temporary or permanent implementation of the agreement will be impossible or difficult.
 
Section 6.2
By such circumstances are also understood circumstances with regard to persons and/or services, and/or institutions which Museum BroekerVeiling wished to use for the implementation of the visiting conditions, as well as anything that applies to the above-mentioned as force majeure or suspending or dissolving conditions, as well as imputable shortcomings from the above-mentioned.
 
 
Lost property
 
Section 7.1
Lost property found by the visitor on the museum premises can be handed in at the reception.
 
Section 7.2
Museum BroekerVeiling will do its utmost to trace the owner of the lost property.
 
Section 7.3
If the owner of the lost property contacts the museum, he/she has the choice of coming to retrieve the property himself/herself or have it sent to him/her cash on delivery. In both cases he/she must produce proper evidence of identity.
 
 
Other conditions
 
Section 8.1
The applicability of these Conditions for Visitors does not detract from the applicability of other (contractual) conditions and/or regulations of Museum BroekerVeiling, if any.
 
 
Applicable law
 
Section 9.1
These Conditions for Visitors and the agreement between the visitor and Museum BroekerVeiling are governed by Dutch law.
 
Section 9.2
All disputes resulting from the agreement between the visitor and the museum will be exclusively submitted to the competent court in Langedijk.

These Conditions for Visitors have been established by the administration of Stichting Museum BroekerVeiling on the 19th ofaugust 2010 and registered at the Chamber of Commerce, i.g. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland in Alkmaar.
 
In the event of dispute and/or argument about claims between the visitor and Museum BroekerVeiling, the Dutch version of the Conditions for Visitors will exclusively apply.
 
The director of Museum BroekerVeiling,